Підготовка до ЗНО

Біологія 
Зразки завдань 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

І Методи біологічних досліджень. 

1. На якому рівні організації вивчають спеціалізацію клітин у процесі розвитку?
А молекулярному
Б клітинному
В організмовому
Г популяційно-видовому

2. На якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи?
А організмовому
 Б популяційно-видовому
 В біогеоценотичному
Г клітинному 

3. На якому рівні організації живої матерії здійснюється вільний обмін спадковою інформацією між різними представниками певного виду та передача її нащадкам?
 А організмовому
Б біогеоценотичному
 В клітинному
 Г популяційно-видовому

4. Вимерлі організми досліджує наука
А палеонтологія.
Б систематика.
 В еволюційне вчення.
Г археологія.

5. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, що об’єднуються в системи органів?
А популяційно-видовий
Б організмовий
В клітинний
Г біогеоценотичний 

6. Яка наука вивчає організм, зображений на рисунку?
 А мікологія
 Б ботаніка
 В альгологія
Г бріологія
 

ІІ Молекулярний рівень організації життя. 

7. Який макроелемент входить до складу молекули хлорофілу?
А Сульфур
Б Фосфор
В Кальцій
 Г Магній

8. Йони якого хімічного елемента стимулюють дію ферментів?
 А Калію
 Б Магнію
В Фосфору
 Г Нітрогену

9. Зміна концентрації катіонів якого хімічного елемента зумовлює скорочення м’язів?
А Калію
 Б Натрію
 В Кальцію
 Г Магнію

10. Як називають елементи (Йод, Купрум, Цинк та інші), вміст яких у клітині незначний?
 А органогенні
Б макроелементи
В мікроелементи
 Г ультрамікроелементи

11. Укажіть функцію, яку не виконує вода в клітині.
 А сприяє збереженню об'єму клітини
  Б сприяє пружності клітини 
В створює середовище, в якому відбуваються всі хімічні процеси
 Г каталізує реакції синтезу

12. Визначте клас хімічних речовин, до якого належать статеві гормони, гормони кори надниркових залоз, вітамін D.
 А спирти
 Б стероїди
В воски
Г жирні кислоти

13. Яка речовина запобігає надлишковому випаровуванню води листками рослин?
 А віск
 Б целюлоза
В каталаза
Г хлорофіл

14. Укажіть вуглевод, що входить до складу РНК.
А глюкоза
Б рибоза
 В мальтоза
 Г дезоксирибоза

15. Яка запасна органічна сполука зберігається в рослинних клітинах у вигляді зерен?
 А жир
 Б крохмаль
В ДНК
Г РНК

16. До якого класу органічних сполук належать целюлоза та глікоген?
 А полісахариди
Б полінуклеотиди
В моносахариди
 Г дисахариди

17. Який моносахарид входить до складу молочного цукру?
А дезоксирибоза
Б фруктоза
В галактоза
Г рибоза

18. Який полісахарид входить до складу клітинної стінки грибів?
 А крохмаль
 Б целюлоза
 В глікоген
Г хітин

19. Яка органічна речовина, заповнюючи проміжки між волокнами целюлози, призводить до здерев’яніння клітинних стінок?
 А лігнін
Б хітин
В крохмаль
 Г глікоген

20. За рахунок яких зв’язків стабілізується вторинна структура білка?
А йонних
Б водневих
В дисульфідних
Г пептидних

21. Визначте кількість гуанінових нуклеотидів у молекулі ДНК, якщо кількість тимінових нуклеотидів становить 42 % від загальної кількості.
 А 84 %
 Б 42 %
В 16 %
 Г 8 %

22. Який з перелічених білків має четвертинну структуру?
 А альбумін крові
Б кератин волосся
 В фіброїн шовку
 Г гемоглобін крові

23. Процес, який призводить до руйнування первинної структури білка, це
 А деструкція.
Б трансляція.
В ренатурація.
 Г денатурація.

24. Яка структура білка залишається незмінною під час денатурації?
 А первинна
Б вторинна
 В третинна
 Г четвертинна

25. Які зв’язки виникають між залишками цистеїну у молекулі білка?
 А йонні
Б водневі
 В дисульфідні
Г пептидні

26. Укажіть вуглевод, що не розчиняється у воді і не має солодкого смаку.
 А глюкоза
 Б мальтоза
 В фруктоза
Г целюлоза

27. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:  ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. 
А вал – ала – ліз – про – арг –тре
 Б гіс – арг –лей – глі – сер – цис
 В глі – лей – фен – гіс – цис – сер
Г фен – про – ала – вал – тре – гіс

28. Ген препроінсуліну – попередника інсуліну — складається з 330 пар нуклеотидів. Скільки амінокислотних залишків міститься в молекулі препроінсуліну?
 А 33
Б 110
В 220
Г 330

ІІІ Клітинний рівень організації життя. 

29. Клітини яких організмів здатні до фагоцитозу?
А бактерій
 Б грибів
В рослин
Г тварин


30. Яку функцію виконує вакуоля рослинної клітини?
 А видільну
Б осморегуляторну
 В захисну
 Г секреторну

31. Який процес називають плазмолізом?
А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини високий, вода виходить з клітини.
Б Надходження у клітину води в результаті того, що вміст солей за її межами низький.
В Надходження води у клітину в результаті того, що вміст солей за її межами високий.
 Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини низький, вода виходить з клітини.

32. Який процес називають деплазмолізом?
 А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока, вода виходить із неї.
Б Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька.
В Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока.
 Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька, вода виходить із неї.

33. Укажіть надмембранну структуру рослинної клітини.
А цитоплазматична мембрана
Б клітинна стінка
 В глікокалікс
 Г ядерна мембрана

34. Надмембранною структурою тваринної клітини є
А цитоплазматична мембрана.
 Б глікокалікс.
В клітинна стінка.
 Г плазмалема.

35. Визначте функцію глікокаліксу.
А синтез білків
Б опорна
В формування мітотичного веретена
Г сприйняття подразнень

36. Укажіть клітинну структуру, через наявність якої евглена зелена відноситься до типу Найпростіші.
 А ядро
Б клітинна стінка
В пелікула 
Г мітохондрія

37. Що утворюють у клітині мікротрубочки?
 А клітинну мембрану
 Б клітинний центр
 В клітинні включення
Г клітинну оболонку

38. Визначте процес, що відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій?
А синтез ДНК
Б синтез іРНК
В синтез тРНК
Г синтез АТФ

39. Яку форму мають тилакоїди хлоропластів?
 А видовжені складки
Б порожнисті пухирці
В видовжені трубочки
Г сплющені мішечки

40. Яку форму мають ламели хлоропластів?
 А видовжені складки
 Б порожнисті пухирці
В видовжені трубочки
Г сплющені мішечки

41. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю
А пластид.
Б мітохондрій.
 В ядра.
Г комплексу Гольджi.

42. Яка з перелічених структур має кільцеву молекулу ДНК і рибосоми?
А ядро
 Б комплекс
Гольджі
В мітохондрія
Г ядерце

43. Де у мітохондріях містяться молекули ДНК, іРНК, тРНК, рибосоми?
А у матриксі
Б на зовнішній мембрані
 В на внутрішній мембрані
 Г на кристах

44. Яку з функцій виконує ядерце?
А регулює процеси, що відбуваються у клітині
 Б формує великі й малі субодиниці рибосом
 В здійснює синтез білків
 Г утворює лізосоми

45. Функцію якого компонента клітини було з’ясовано під час досліду з одноклітинною зеленою водорістю ацетабулярією?
А ядро
Б хлоропласт
 В мітохондрія
Г рибосома

46. Який компонент рослинної клітини містить хроматин?
А ядро
Б хромопласт
В цитозоль
 Г вакуоля

47. Укажіть групу органел, що належать до одномембранних.
 А рибосоми, пластиди, вакуолі
 Б комплекс Гольджi, мітохондрії, рибосоми
В вакуолі, комплекс Гольджi, лізосоми
Г лізосоми, пластиди, мітохондрії

48.   Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?
 А мітохондрія
Б лізосома
 В ендоплазматична сітка 
Г рибосома

 49. Утворення вакуолей з клітинним соком у рослинній клітині забезпечує
 А ендоплазматична сітка.
Б комплекс Гольджi.
 В хлоропласт.
Г мітохондрія.

50. Послідовне перетворення органічних кислот відбувається в 
А матриксі мітохондрій.
Б апараті Гольджі.
 В лізосомі.
 Г рибосомі.

51. Який процес відбувається під час реакцій пластичного обміну?
А виділення енергії
 Б утворення АТФ
В поглинання енергії
 Г утворення тепла

52. Укажіть місце у клітині, де відбувається темнова фаза фотосинтезу.
 А матрикс хлоропласта
Б цитозоль
В внутрішня мембрана хлоропласта
Г тилакоїд

53. Визначте, яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу.
А лимонна
 Б янтарна
В піровиноградна
 Г щавлева

54. Укажіть процеси пластичного обміну.
 А гліколіз, дихання
Б фотосинтез, синтез білків
 В дихання, фотосинтез
Г синтез білків, гліколіз

55. Яка сполука є безпосереднім джерелом кисню, що утворюється під час фотосинтезу?
 А вуглекислий газ
Б хлорофіл
В вода
Г сірководень

57. У м язах під час безкисневого етапу енергетичного обміну з глюкози утворюється
А піровиноградна кислота.
 Б молочна кислота.
 В лактоза.
 Г етиловий спирт.

58. Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?
 А 22 аутосоми та Y-хромосому
 Б 22 аутосоми та X-хромосому
 В 23 аутосоми та Y-хромосому
Г 23 аутосоми та X-хромосому

59. Яка кількість хромосом і молекул ДНК буде в кожній дочірній клітині після мітозу, якщо перед поділом клітина мала 24 хромосоми і 48 молекул ДНК?
 А 24 хромосоми і 48 молекул ДНК
 Б 12 хромосом і 24 молекули ДНК
В 24 хромосоми і 24 молекули ДНК
 Г 12 хромосом і 48 молекул ДНК

60. На препараті видно мітотичний поділ клітини людини на стадії метафази (метафазна пластинка). Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки:
 А 23
 Б 46
В 69
Г 92

61. Позначте фазу мейозу, під час якої відбувається кон’югація гомологічних хромосом.
 А анафаза І
Б інтерфаза
В профаза І
Г метафаза ІІ

62. Установіть фазу мітозу, під час якої клітина містить два диплоїдних набори хромосом.
 А профаза
Б анафаза
В метафаза
 Г телофаза

63. У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?
 А 3 ядра з 24 хромосомами в кожному 
Б 4 ядра з 12 хромосомами в кожному
В 6 ядер із 24 хромосомами в кожному
 Г 8 ядер із 12 хромосомами в кожному

Коментарі